Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Algemene Voorwaarden Open UvA Colleges

Via Open UvA Colleges (contractonderwijs) kunnen vakken worden gevolgd zonder reguliere studentinschrijving. Dit kan om op academisch niveau kennis te verbreden, als bijscholing of puur uit interesse. De contractstudent dient echter in gedachte te houden dat het hier niet om een vrijblijvende vorm van onderwijs gaat. De contractstudent moet voldoen aan de ingangseisen en de aanbevolen voorkennis van de betreffende cursus zoals deze zijn aangegeven op studiegids.uva.nl.

Daarnaast moet een contractstudent aan dezelfde verplichtingen voldoen als reguliere studenten bij het volgen van het vak. Indien vóór of tijdens het onderwijs blijkt dat de contractstudent niet voldoet aan de gestelde ingangseisen of verplichtingen, heeft de faculteit het recht om de contractstudent verdere toegang tot het onderwijs te ontzeggen.

Aanmelding

Eerste deadline: gegarandeerde plaatsing

Aanmeldingen voor een of meerdere cursussen in semester 1 en voor een of meerdere cursussen in semester 2 die voor de eerste deadline door de faculteit zijn ontvangen, bieden garantie op plaatsing in de gewenste cursus. Bekijk de pagina met aanmeldperiodes voor exacte data van de deadlines.

Tweede deadline: plaatsing op basis van beschikbaarheid

Aanmeldingen die na de eerste deadline, maar in ieder geval voor het verstrijken van de tweede deadline, door de faculteit zijn ontvangen worden geplaatst op basis van beschikbaarheid. De verlate vakaanmelding start op maandag 2 weken voor aanvang van het blok waarin het vak wordt aangeboden en opent op hetzelfde tijdstip als de oorspronkelijke vakaanmeldperiode en eindigt op de donderdag voor de start van het onderwijs. 

Let op: er is geen verlate vakaanmelding voor blok 3 van het eerste semester. De verlate vakaanmelding voor blok 3 van het tweede semester vindt tegelijk plaats met de verlate vakaanmelding voor blok 2 van het tweede semester. Mocht de contractstudent ook de tweede deadline hebben gemist, kunnen de mogelijkheden en beschikbaarheid worden besproken met ‘Open UvA Colleges FdR’.

Bij het online aanmeldingsformulier moet een kopie van het diploma en cijferlijst worden geüpload. Dit is niet nodig als de contractstudent eerder contractonderwijs heeft gevolgd of aan de UvA heeft gestudeerd. Desgevraagd stuurt de student een gewaarmerkte kopie van deze documenten na. Een gewaarmerkte kopie is een kopie, waarop wordt bevestigd dat deze conform het origineel is aan de hand van een officiële stempel. De student kan op vertoon van de originele documenten en legitimatie gewaarmerkte kopieën laten maken bij de uitgevende onderwijsinstantie of bij de Onderwijsbalie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Bij het online aanmeldformulier moet ook een kopie paspoort worden gevoegd.

Toelating

Toelating tot een cursus houdt in dat de contractstudent kan deelnemen aan het onderwijs, het tentamen en de herkansing binnen het studiejaar waarin het vak wordt gevolgd.

Het volgen van bachelorvakken is slechts mogelijk als de student:

 • in het bezit is van een afgeronde vwo-diploma (ongeacht het profiel) of een hbo(propedeuse)diploma met Nederlands op vwo-niveau of een vergelijkbaar buitenlands diploma of toelating via het colloquium doctum.
 • voldoet aan de ingangseisen die per vak worden vermeld in de Studiegids.

Het volgen van mastervakken is slechts mogelijk als de student:

 • in het bezit is van een juridisch bachelorsdiploma of doctoraaldiploma Nederlands recht, Fiscaal recht, Notarieel recht of Internationaal recht.
 • het wo-schakelprogramma aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA of het hbo-schakelprogramma van de Schakelzone Recht van de Open Universiteit heeft afgerond
 • het HvA-bachelorsdiploma hbo-Rechten met afgerond wetenschappelijk excellentieprogramma bezit.

Toelating tot een cursus kan door de faculteit worden geweigerd indien:

 • het aantal beschikbare plaatsen onvoldoende is.
 • niet wordt voldaan aan aanvullende kennis- of ingangseisen bij specifieke vakken.
 • de gevraagde documenten niet worden overlegd.

Inschrijving

 • Voorkeuren voor werkgroepen kunnen op het aanmeldingsformulier worden aangegeven of naderhand worden doorgegeven via het online contactformulier.
 • De contractstudent wordt automatisch ingeschreven voor het tentamen zodra de betaling is ontvangen.
 • Mocht de contractstudent gebruik willen maken van een hertentamen, dient hij/zij dit aan te geven via het online contactformulier.

Bevestiging

 • Na aanmelding via het online aanmeldformulier ontvangt de student een bevestigingsmail. Dit bericht geldt als bewijs van inschrijving voor het contractonderwijs.
 • Daarnaast ontvangt de student binnen 10 werkdagen na de bevestigingsmail, of zodra de vakaanmeldingsperiode dit toelaat, de bevestiging van de inschrijving voor het vak en de specifieke werkgroep.
 • De contractstudent ontvangt binnen 10 werkdagen na aanmelding een UvAnetID (studentnummer). Als de student al een UvAnetID heeft, wordt deze gekoppeld aan de contractonderwijsinschrijving. Dit betekent dat de student zich niet meer zelf kan inschrijven voor vakken. De contractstudent wordt aangemeld voor vakken door de medewerker contractonderwijs.
 • De contractstudent krijgt automatisch toegang tot Canvas (de digitale leeromgeving van de UvA). Na de vakaanmelding volgt automatisch toegang tot de Canvas-pagina van dat vak zodra deze beschikbaar is (in de regel 2 weken voor aanvang van het vak).

Betaling

 • De kosten voor de cursussen van Open UvA Colleges bedragen €150,- per EC voor een bachelorvak en €200,- per EC voor een mastervak. Leden van de Kring Oudemanhuispoort of de Amsterdamse Universiteits-Vereniging hebben recht op 25% korting op het cursusgeld.
 • Medewerkers van de UvA mogen per academisch jaar voor maximaal 30 EC gratis vakken volgen van Open UvA Colleges.
 • Medewerkers van Defensie betalen €75 per EC, indien zij militaire vakken volgen in opdracht van hun werkgever. 
 • De factuur voor het cursusgeld wordt in principe per mail verzonden. Op aanvraag kan de factuur ook per post worden verzonden. Dit kan worden aangegeven op het online aanmeldformulier.
 • Op verzoek kan een bewijs van betaling worden verzonden wanneer aan het verschuldigde cursusgeld is voldaan.
 • In het cursusgeld zijn kosten voor het studiemateriaal zoals boeken, readers en dergelijken niet inbegrepen.

Annulering

 • Als de contractstudent ten minste een week voordat het onderwijs is begonnen het gesloten contract schriftelijk annuleert, wordt er €50,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Hierna kan het contract niet meer worden ontbonden en is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Tentamen en herkansing

 • De student is verplicht zich bij het tentamen te legitimeren met een geldige collegekaart of bewijs van inschrijving als contractstudent én een geldig identiteitsbewijs of rijbewijs.
 • De resultaten en studiepunten worden net als resultaten van reguliere studenten geregistreerd in SIS (Studenten Informatiesysteem).
 • Als een tentamen met goed gevolg is afgelegd, kan de contractstudent per post een certificaat van de cursus ontvangen. Een certificaat kan worden aangevraagd via het online contactformulier.

Collegekaart en UvAnetID

Overige informatie

 • Voor administratieve vragen met betrekking tot de aanmelding kan de student contact opnemen met de medewerker contractonderwijs via het online contactformulier.
 • Voor cursusinhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de leerstoelgroep die de desbetreffende cursus verzorgt. Contactgegevens staan bij de cursusbeschrijving in de digitale Studiegids.
 • Het rooster kan worden geraadpleegd op rooster.uva.nl.
 • Overige informatie staat op de pagina voor Open UvA Colleges of op onze studentenwebsite