Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Punt 01: Investeren in en versterken van de medezeggenschap

Medezeggenschap voortaan nauw betrokken bij benoemingen, meer waardering voor deelname, transparante rechten, verruiming van de Faciliteitenregeling en vroegtijdige betrokkenheid bij beleidsvoornemens, zijn voorbeelden van de wijze waarop de medezeggenschap is versterkt. Ook is een studentassessor benoemd.

Invloed op benoemingen

Op verzoek van de medezeggenschap is de invloed op benoemingen sterk uitgebreid. De medezeggenschapsraden stellen mede de profielschetsen op, nemen zitting in de sollicitatiecommissies en voeren draagvlakgesprekken bij de benoemingen van een nieuwe voorzitter, rector magnificus en decanen van de UvA.

Advies sterke medezeggenschap

Na publicatie van het rapport van de Commissie Democratisering en Decentralisering (D&D) is in het voorjaar 2017 de werkgroep Sterke Medezeggenschap ingesteld. De werkgroep heeft op dinsdag 20 februari 2018 haar adviesrapport gepresenteerd.

Kernpunten in het rapport zijn een goede afspiegeling, aantrekkelijk om aan deel te nemen, en transparante rechten. Het rapport kwam mede tot stand met inbreng vanuit de academische gemeenschap, via denkmee.uva.nl, en input van COR en CSR. In de werkgroep zaten onder meer oud-leden van de medezeggenschap en stafleden.

Enkele voorstellen zijn een kortere zittingsduur (zodat ook promovendi, postdocs en andere tijdelijke medewerkers zitting kunnen nemen), het eerder delen van beleidsonderwerpen (door zogeheten green papers) en het inzichtelijk maken van de rechten en plichten van de medezeggenschap in modelbepalingen. De werkgroep adviseerde niet om de rechten van de medezeggenschap verder uit te breiden.

Versterken Centrale Ondernemingsraad (COR) en Centrale Studentenraad (CSR)

Voor de leden van de Centrale Ondernemingsraad (COR) geldt sinds 1 juli 2015 een tijdelijke verruiming van de Faciliteitenregeling Medezeggenschap (de regeling voor werkzaamheden ten behoeve van de medezeggenschap). Het gaat daarbij onder meer om het vergroten van het percentage van de werktijd die leden van de COR aan werkzaamheden ten behoeve van de raad kunnen besteden. Deze ruimere faciliteiten gelden vooralsnog tot het einde van de zittingstermijn van de raad.

Het CvB betrekt de COR en CSR in een vroeger stadium dan voorheen bij beleidsvoornemens. Zo is de COR actief betrokken bij de taskforce werkdruk en hebben leden van COR en CSR geparticipeerd in de rondetafelgesprekken voor de herijking van het Instellingsplan. Waar nodig worden informatiesessies georganiseerd om dieper in gesprek te gaan met experts en beleidsmedewerkers over beleidsthema’s, zoals de HR-agenda of de privacy-regeling. CSR-leden nemen deel aan commissies, met name op het gebied van onderwijsbeleid.

Studentassessor

Een studentassessor woont sinds 2015 de bestuursvergaderingen bij, adviseert het bestuur en plaatst studentgerelateerde onderwerpen op de agenda. Daarnaast onderhoudt de studentassessor nauw contact met de CSR, studenten en studentverenigingen. De eerste evaluatie van de functie door zowel het bestuur als de CSR was positief, een tweede is gepland medio 2018. Door nauw contact met studenten binnen en buiten de medezeggenschap vervult de studentassessor een schakelfunctie tussen bestuur en studenten.

Sinds 1 januari 2018 is Moataz Rageb de studentassessor. Hij is de derde assessor op rij en vervult de functie tot het einde van het jaar. Rageb is aangesteld door een sollicitatiecommissie met leden van de CSR, het CvB en de RvT.