Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Wetenschappelijke integriteit

De UvA onderschrijft de algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen. Iedereen die betrokken is bij onderzoek en onderwijs draagt zorg voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit.

Medewerkers van de UvA zijn vrij in hun onderwijs en onderzoek, in hun keuze van onderwerpen en methoden van onderzoek, in hoe zij zich informeren, naar buiten treden en publiceren. Tegelijk hebben zij de plicht om gemaakte keuzes te verantwoorden en de wetenschap op integere wijze, dat wil zeggen betrouwbaar, eerlijk, zorgvuldig en verantwoordelijk, te beoefenen.

Open onderzoekscultuur

De universiteit helpt haar medewerkers om omstreden onderzoekspraktijken tegen te gaan. Dit doet de UvA door een cultuur te bevorderen waarin onderzoekers met elkaar samenwerken, problemen en oplossingen bespreken en eventuele fouten toegeven.

Toegankelijke vertrouwenspersonen

Het kan voorkomen dat er een vermoeden is van schending van wetenschappelijke integriteit. Studenten, medewerkers en andere belanghebbenden kunnen met vragen en zorgen over de wetenschappelijke integriteit terecht bij gemakkelijk toegankelijke vertrouwenspersonen. Die fungeren als eerste aanspreekpunt.

Duidelijke richtlijnen

Klachten over het schenden van de integriteit worden behandeld door de Commissie wetenschappelijke integriteit. Dit gebeurt op basis van de Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit. Op facultair niveau en op het niveau van onderzoeksinstituten zijn er meer specifieke richtlijnen ten aanzien van de wetenschappelijke integriteit.

 • Vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit

  Per campus beschikt de UvA over een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. De verschillende onderzoeksdomeinen zijn daarmee vertegenwoordigd.

  De vertrouwenspersonen hebben expertise op hun eigen domein, maar werken UvA-breed. Medewerkers, studenten en andere belanghebbenden bepalen zelf welke vertrouwenspersoon zij benaderen.

  Taken vertrouwenspersonen

  De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit:

  • fungeert als aanspreekpunt voor vragen en zorgen over wetenschappelijke integriteit
  • probeert zo mogelijk te bemiddelen en/of de klacht in der minne op te lossen
  • informeert over de procedure voor het indienen van een klacht bij de commissie wetenschappelijke integriteit

  Contactgegevens vertrouwenspersonen

  Universiteitskwartier

  Prof. dr. G.H. (Geert) Janssen

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Geschiedenis

  Roeterseilandcampus

  Prof. dr. A.M.B. (Annette) de Groot

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Programmagroep: Brain & Cognition

  Science Park

  Prof. dr. J.A.E.F. (Jeroen) van Dongen

  Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

  ITF

  ACTA

  dr. ir.  J.H. (Jan Harm) Koolstra
  vertrouwenspersoon.wetenschap@acta.nl

  AMC

  dhr. prof. dr. E.T. (Ed) van Bavel
  e.vanbavel@amc.uva.nl
  020-566 5203

   

 • Samenwerking met derden in onderzoek (incl. dual use en misuse)

  De Universiteit van Amsterdam wil zorgvuldig omgaan met de keuze voor samenwerking met niet-academische partijen in binnen- en buitenland en onethisch gebruik van onderzoek(suitkomsten) van UvA-wetenschappers door derden zoveel mogelijk voorkomen. Dit laatste betreft bijvoorbeeld gebruik voor militaire of terroristische doeleinden, dual use, misuse, maar ook ander onethisch gebruik.

  Anderzijds wil de UvA voorkomen dat maatregelen daartoe de vrijheid en voortgang van de wetenschap schaden. Uitgangspunt is dat de wetenschapper en het onderzoeksinstituut zelf de eerst verantwoordelijke zijn voor de overwegingen omtrent een mogelijke nieuwe samenwerking, en dat de UvA hen zo goed mogelijk ondersteunt in het maken van die overwegingen.

  Daartoe kunnen wetenschappers terecht bij IXA voor praktische vragen rondom juridische zaken zoals export control, intellectueel eigendom, maar ook rond het modelcontract. IXA kan wetenschappers ook verder verwijzen naar projectcontrollers en andere ondersteuners.

  Daarnaast is er een Adviescommissie onderzoek met derden ingericht, voor advies over ethische aspecten in de samenwerking met derden in onderzoek. Daar kunnen wetenschappers via hun onderzoeksdirecteur terecht voor advies bij het afwegen van de verschillende ethische aspecten, onderzoeksbaten en -risico’s, etc. bij het aangaan van een mogelijke nieuwe samenwerking met derden. Meer informatie hierover volgt dit najaar op de medewerkerspagina. 

 • Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

  Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

  De UvA onderschrijft de principes uit de Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit (VSNU 2018). De code verplicht de wetenschapsbeoefenaar niet alleen tot naleving van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, maar verplicht hem ook al het mogelijke te doen om de naleving ervan in zijn academische omgeving te bevorderen en te handhaven. Bij een veronderstelde schending van wetenschappelijke integriteit stelt de UvA altijd alle onderzoeksgegevens en/of onderzoeksdata ter beschikking voor controle, onder door het CvB vastgestelde vertrouwelijksheidscondities.

  Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit

  De European Code of Conduct for Research Integrity is voor de Europese onderzoeksgemeenschap het kader voor zelfregulatie. De Europese Commissie ziet de Code als een referentiedocument voor wetenschappelijke integriteit bij alle door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten.